អ៊ីរ៉ង់រឹបអូសនាវាដឹកប្រេងដោតទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចំពេលកំពុងតានតឹងជាមួយអាម៉េរិក

អ៊ីរ៉ង់រឹបអូសនាវាដឹកប្រេងដោតទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចំពេលកំពុងតានតឹងជាមួយអាម៉េរិក
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/GcJd33zDT30
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video៖ Arirang News , VOA News , VIRAL PRIME , TRT World Now
(05.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere