អ៊ីរ៉ង់ និង រុស្ស៊ី រួមគ្នាធ្វើសមយុទ្ធដែនសមុទ្របន្ទាប់ពីរងការស្តីបន្ទោស បាញ់រ៉ុកកែតដាក់មូលដ្ឋានអាមេរិកនៅ អ៊ីរ៉ាក់

អ៊ីរ៉ង់ និង រុស្ស៊ី រួមគ្នាធ្វើសមយុទ្ធដែនសមុទ្របន្ទាប់ពីរងការស្តីបន្ទោស បាញ់រ៉ុកកែតដាក់មូលដ្ឋានអាមេរិកនៅ អ៊ីរ៉ាក់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/I_DVsFWo4l0
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Daily Mail
👉ប្រភព Video ៖ New China TV , Ruptly , US GEGE , Creative information
(18.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere