អ៊ីរ៉ង់ព្រមានអាម៉េរិកថា យោធាត្រៀមខ្លួនរួចអស់ហើយដើម្បីទប់ទល់រាល់សម្ពាធទាំងឡាយ

🗣អ៊ីរ៉ង់ព្រមានអាម៉េរិកថា យោធាត្រៀមខ្លួនរួចអស់ហើយដើម្បីទប់ទល់រាល់សម្ពាធទាំងឡាយ🦵
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ pbs.org
👉ប្រភព Video៖ Ruptly, تعلّم وتعرّف
(03.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere