ជប៉ុន​ប្តេជ្ញា​បង្កើន​សមត្ថភាព​ការពារ​កាំជ្រួច បន្ទាប់​ពី​កូរ៉េខាងជើង​បង្ហាញ​កាំជ្រួច​ផ្លោង​គួរឲ្យ​ព្រួយបារម្ភ​

ជប៉ុន​ប្តេជ្ញា​បង្កើន​សមត្ថភាព​ការពារ​កាំជ្រួច បន្ទាប់​ពី​កូរ៉េខាងជើង​បង្ហាញ​កាំជ្រួច​ផ្លោង​គួរឲ្យ​ព្រួយបារម្ភ​