រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បានសម្រេចចិត្តបោះចោលទ្រង់ទ្រាយធំនូវបរិមាណទឺកដែលមានផ្ទុកជាតិវិទ្យុសកម្មចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វីក នាពេលឆាប់ៗនេះ

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បានសម្រេចចិត្តបោះចោលទ្រង់ទ្រាយធំនូវបរិមាណទឺកដែលមានផ្ទុកជាតិវិទ្យុសកម្មចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វីក នាពេលឆាប់ៗនេះ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/vUKCbMv7DIc
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Yahoo
👉ប្រភព Video៖ Arirang News , INQUIRER.net , Bloomberg Quicktake: Now , CNA
(13.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere