នរងគ្រោះជម្រុញអោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនាំយកបញ្ហាទាសករផ្លូវភេទសង្គ្រាមជប៉ុនទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

ជនរងគ្រោះជម្រុញអោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនាំយកបញ្ហាទាសករផ្លូវភេទសង្គ្រាមជប៉ុនទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/Xagp_28ZPK4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AP
👉ប្រភព Video ៖ Arirang New , FRANCE 24 English , NEWS CENTER
(17.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere