ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ក្នុងពេលប្រឈមនិងជំងឺកូវីដ១៩ ព្រះសង្ឃមិនដាច់ចង្ហាន់នោះទេ

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ក្នុងពេលប្រឈមនិងជំងឺកូវីដ១៩ ព្រះសង្ឃមិនដាច់ចង្ហាន់នោះទេ

អត្ថបទលោក ភី សុខ​
កាត់ត លោក សាន់ ដារ៉ូ
ពិធីករ កញ្ញា ឈួន ណារី