ការចូលរួមរបស់សិស្ស និស្សិត ក្នុងការការពារជម្ងឺកូវីដ១៩

ការចូលរួមរបស់សិស្ស និស្សិត ក្នុងការការពារជម្ងឺកូវីដ១៩
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (18-មិនា-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006