ក្រុមសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩

ក្រុមសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩

អត្ថបទ និង រូបភាព ៖ លោក​ភី សុខ
កាត់ត៖ លោក ញ៉ែម ចាន់
ពិធីករ៖ លោក សាន់ដារ៉ូ