ស្ថានភាព នៃការវិវឌ្ឍន៍ជម្ងឺកូវីដ១៩ នៅខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ស្ថានភាព នៃការវិវឌ្ឍន៍ជម្ងឺកូវីដ១៩ នៅខេត្តបាត់ដំបង »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (17-06-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006