ការជម្រុញថ្នាក់អក្ខរកម្ម ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិ

@ ប្រធានបទ« ការជម្រុញថ្នាក់អក្ខរកម្ម ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិ »


———————–
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (07-09-2021)


@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006