ម៉ាឡេស៊ីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដោយសារផ្ទុះកូវីដជាចង្កោម ៦០កន្លែង ក្នុងពិធីសាសនា

ម៉ាឡេស៊ីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដោយសារផ្ទុះកូវីដជាចង្កោម ៦០កន្លែង ក្នុងពិធីសាសនា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/2HU7L7FpnkY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Malaymail
👉ប្រភព Video៖ CNA , The Star , ABC News (Australia)
(11.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews