បុរសទះកំផ្លៀងលោក Macron ថ្ងៃមុន ទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារ និងប្រាប់ពីមូលហេតុ

បុរសទះកំផ្លៀងលោក Macron ថ្ងៃមុន ទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារ និងប្រាប់ពីមូលហេតុ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/Wkdud_s3kzY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Sky
👉ប្រភព Video៖ FRANCE 24 English , Reuters , TRT World , Ruptly
(14.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews