ធ្លាប់តែលឺស្រីៗមានវិបត្តិ តើប្រុសៗចេះមានវិបត្តិអីដែរ ហើយវិបត្តិហ្នឹងម៉េច ខ្លះទៅ?

ប្រធានបទ៖ *ធ្លាប់តែលឺស្រីៗមានវិបត្តិ តើប្រុសៗចេះមានវិបត្តិអីដែរ ហើយវិបត្តិហ្នឹងម៉េច ខ្លះទៅ?
@ កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់(23-មេសា-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 462006 / 088 8 46 200