ក្រសួងវប្បធម៌ ពិនិត្យ​ពិភាក្សា​លើ​អង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់ ទាក់ទង​នឹងករណី​សណ្ឋាគារ Le Palals Hotel យករចនាបថ​ប្រាសាទខ្មែរទៅសាងសង់

ក្រសួងវប្បធម៌ ពិនិត្យ​ពិភាក្សា​លើ​អង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់ ទាក់ទង​នឹងករណី​សណ្ឋាគារ Le Palals Hotel យករចនាបថ​ប្រាសាទខ្មែរទៅសាងសង់

ក្រសួងវប្បធម៌ ពិនិត្យ​ពិភាក្សា​លើ​អង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់ ទាក់ទង​នឹងករណី​សណ្ឋាគារ Le Palals Hotel យករចនាបថ​ប្រាសាទខ្មែរទៅសាងសង់
——————
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/Q45GvE2Geyc
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CEN
👉ប្រភព Video ៖ Florenz Kittel , CH3Thailand News , เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร
(08.10.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី