បវរកញ្ញាឯកស្រីលង្ការចូលពេទ្យព្យាបាលរបួសក្បាល ក្រោយផ្ទុះជម្លោះរឿងមកុដនៅលើឆាក

បវរកញ្ញាឯកស្រីលង្ការចូលពេទ្យព្យាបាលរបួសក្បាល ក្រោយផ្ទុះជម្លោះរឿងមកុដនៅលើឆាក
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/7REFKMregIE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ Colombo Gazette
(09.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere