បវរកញ្ញាចក្រវាលប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា 🇲🇲 ប្រកាសលក់ម្កុដ 👑ដើម្បីចូលរួមបរិច្ចាគ ដោយនិយាយថា «បើទុកនៅនឹងខ្ញុំ វាត្រឹមតែជាដុំឥដ្ឋ មិនបានការមួយ ប៉ុន្តែប្រសិនខ្ញុំលក់វា វានឹងជាប្រយោជន៍ដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នា»

ទស្សនាតាមដំណរ៖​ https://fb.watch/4Fv7E83mgj/

👰🏻‍♀️បវរកញ្ញាចក្រវាលប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា 🇲🇲 ប្រកាសលក់ម្កុដ 👑ដើម្បីចូលរួមបរិច្ចាគ ដោយនិយាយថា «បើទុកនៅនឹងខ្ញុំ វាត្រឹមតែជាដុំឥដ្ឋ មិនបានការមួយ ប៉ុន្តែប្រសិនខ្ញុំលក់វា វានឹងជាប្រយោជន៍ដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នា»
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ SKR , Hnin Thway Yu Aung , Team 70s
👉Photo and Video៖ 𝐒𝐍𝐎𝐖𝐃𝐑𝐎𝐏 , Hnin Thway Yu Aung , Miss Grand International ,
💪🇲🇲Susu Hnin Thway Yu Aung
Hnin Thway Yu Aung
(03.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
#MissGrandMyanmar70s
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere