បវរកញ្ញាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមជាមួយពួកឧទ្ទាមដើម្បីកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនឹងរបបយោធា

បវរកញ្ញាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមជាមួយពួកឧទ្ទាមដើម្បីកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនឹងរបបយោធា
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
All Pages
📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ france24.com
👉ប្រភព Video៖ Grunana Diary
(16.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews