និតិវិធី នៃការកែតម្រូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលខុសអក្សរ ឬ ថ្ងៃខែឆ្នាំ ជូនពលរដ្ឋ

@ ប្រធានបទ« និតិវិធី នៃការកែតម្រូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលខុសអក្សរ ឬ ថ្ងៃខែឆ្នាំ ជូនពលរដ្ឋ»
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (10-08-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006