មកដឹងយន្តហោះចម្បាំងទំនើបៗស្ថិតក្នុងបញ្ជីកំពូលទាំង ១០ លើពិភពលោក

មកដឹងយន្តហោះចម្បាំងទំនើបៗស្ថិតក្នុងបញ្ជីកំពូលទាំង ១០ លើពិភពលោក

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/LdYPczGd7Qo
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Sputnik
👉ប្រភព Video៖ US Military News , LA MAGRA , TXLspotting , World Army Club , Military Power , Military TV
(09.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere