មនុស្ស​ជាង​១​លាន​នាក់​នៅ​ឥណ្ឌា រង​ផលប៉ះពាល់​ដោយ​ទឹកជំនន់​

មនុស្ស​ជាង​១​លាន​នាក់​នៅ​ឥណ្ឌា រង​ផលប៉ះពាល់​ដោយ​ទឹកជំនន់​

សូម​ទស្សនា​វីដេអេ​ខាង​ក្រោម៖