ហៅម៉ូតូឌុបជិះ រួចយកកាំបិតចាក់ពីក្រោយប្លន់យកម៉ូតូ មិនបានសំរេចត្រូវម្ចាស់តដៃ រត់បាតជេីងសរព្រាត

ហៅម៉ូតូឌុបជិះ រួចយកកាំបិតចាក់ពីក្រោយប្លន់យកម៉ូតូ មិនបានសំរេចត្រូវម្ចាស់តដៃ រត់បាតជេីងសរព្រាត