តំណាងរាស្ត្រឥណ្ឌាម្នាក់បង្កកំហឹងដោយអះអាងថាផឹកទឹកនោមគោជួយការពារគាត់ពីកូវីដ១៩

តំណាងរាស្ត្រឥណ្ឌាម្នាក់បង្កកំហឹងដោយអះអាងថាផឹកទឹកនោមគោជួយការពារគាត់ពីកូវីដ១៩
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/M5rj33PYb0c
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ hindustantimes
👉ប្រភព Video៖ The Straits Times, Satyen K. Bordoloi
(19.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews