កិច្ចសម្ភាស ជាមួយ លោក សឿម ប៊ុនរិទ្ធ អភិបាលរងខេត្ត និងជាអ្នកនាំពាក្យខេត្តបាត់ដំបង ស្តីពី ការអនុវត្ត សេចក្ដីសម្រេច របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការបិទខ្ទប់ខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃ ។

កិច្ចសម្ភាស ជាមួយ អភិបាលរងខេត្ត និងជាអ្នកនាំពាក្យខេត្តបាត់ដំបង ស្តីពី ការអនុវត្ត សេចក្ដីសម្រេច របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការបិទខ្ទប់ខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃ ។