កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ា ព្រមានចាត់វិធានការលើមន្ត្រីរដ្ឋការដែលចូលរួមក្នុងបាតុកម្ម


កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ា ព្រមានចាត់វិធានការលើមន្ត្រីរដ្ឋការដែលចូលរួមក្នុងបាតុកម្ម
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/y5Vftzk6DcY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Myanmar Times
👉ប្រភព Video ៖ VOA News , CNA
(18.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere