របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ា ផ្ដល់អំណាចឱ្យមេទ័ពកាត់ក្ដីក្នុងតំបន់ស្ថិតក្រោមច្បាប់អាជ្ញាសឹក

របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ា ផ្ដល់អំណាចឱ្យមេទ័ពកាត់ក្ដីក្នុងតំបន់ស្ថិតក្រោមច្បាប់អាជ្ញាសឹក
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/0bC81R0DGe8
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ The Irrawaddy
👉ប្រភព Video៖ Arirang News , INQUIRER.net , AFP News Agency , ViralPress Politics , FRANCE 24 English
(18.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/

📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere