យោធា មីយ៉ាន់ម៉ា ថាអត់ធ្មត់អស់ហើយ បើប្រើអាវុធបាញ់មែន នឹងមានអ្នកស្លាប់ ៥០០នាក់ ឯណោះក្នុងមួយម៉ោង

យោធា មីយ៉ាន់ម៉ា ថាអត់ធ្មត់អស់ហើយ បើប្រើអាវុធបាញ់មែន នឹងមានអ្នកស្លាប់ ៥០០នាក់ ឯណោះក្នុងមួយម៉ោង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ NHK
👉ប្រភព Video៖ Sky News , Arirang News , On Demand News ,
(10.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere