រដ្ឋាភិបាលស្រមោលមីយ៉ាន់ម៉ាថា បើអាស៊ានចង់ដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ា ត្រូវមានខ្លួនដែរ

រដ្ឋាភិបាលស្រមោលមីយ៉ាន់ម៉ាថា បើអាស៊ានចង់ដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ា ត្រូវមានខ្លួនដែរ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/GlN9bCuUNTE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ reuters
👉ប្រភព Video៖ ANC 24/7 , AFP News Agency ,Mizzima TV , Eagle News , TRT World Now , Heinrich-Böll-Stiftung , South China Morning Post , WION
(20.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews