លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ជាង ១២៥.០០០ នាក់បានព្យួរការងារចោលដើម្បីងើបមកប្រឆាំងនឹងរបបរដ្ឋប្រហារ

លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ជាង ១២៥.០០០ នាក់បានព្យួរការងារចោលដើម្បីងើបមកប្រឆាំងនឹងរបបរដ្ឋប្រហារ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/3PdCPUh_9i4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ VOA
👉ប្រភព Video៖ The Star , Ruptly , VOA News , FRANCE 24 English , AP Archive , Radio Free Asia , South China Morning Post , AFP News Agency
(24.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews