ការត្រៀមបង្កា និង សង្គ្រោះ មុនពេល អំឡុងពេល និងក្រោយពេល រងគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិ

@ ប្រធានបទ« ការត្រៀមបង្កា និង សង្គ្រោះ មុនពេល អំឡុងពេល និងក្រោយពេល រងគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិ »

@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (28-10-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006