កាអន្តរគមន៍ជួយសង្គ្រោះដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

@ ប្រធានបទ« កាអន្តរគមន៍ជួយសង្គ្រោះដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ—-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (20-07-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006