ភូមិអ្នកតាទ្វាទទួលបានប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ដលើកទី១ ដើម្បីស្តុកទឹកផ្គត់ផ្គង់ប្រើប្រាស់

ភូមិអ្នកតាទ្វាទទួលបានប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ដលើកទី១ ដើម្បីស្តុកទឹកផ្គត់ផ្គង់ប្រើប្រាស់