ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិអ្នកតាទ្វារ ត្អូញត្អែពីការលំបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដោយសារខ្វះខាតផ្លូវនិង ប្រព័ន្ធធារាស្រ្ត ស្នើអាជ្ញាធរជួយ……

ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិអ្នកតាទ្វារ ត្អូញត្អែពីការលំបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដោយសារខ្វះខាតផ្លូវនិង ប្រព័ន្ធធារាស្រ្ត ស្នើអាជ្ញាធរជួយ……