ប្រទេសនេប៉ាល់ កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយ នៃការឆ្លងស្រដៀងនឹងប្រទេសឥណ្ឌា ខណៈពេលករណី Covid-19 មានការកើនឡើង

មើលវីដេអូ ៖ https://fb.watch/5pLS9vhw1d/

ប្រទេសនេប៉ាល់ កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយ នៃការឆ្លងស្រដៀងនឹងប្រទេសឥណ្ឌា ខណៈពេលករណី Covid-19 មានការកើនឡើង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/kaVoI3r-7G8
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video៖ Al Jazeera English , TV9 Bharatvarsh , CCTV Video News Agency , IndiaTV , UNICEF USA , FRANCE 24 , Harian Kompas , DW News
(11.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews