ញូវយ៉ក ប្រកាសអាសន្ន ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងលិចទីក្រុង

70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទីNew York warns of flooding

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/OxqACti5qF8
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video៖ Reuters
(02.09.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews