កូរ៉េខាងជើងផលិតដ្រូនស៊ើបការណ៍ខ្នាតតូចជាច្រើនគ្រឿង សំរាប់ឈ្លបការណ៍លើទីតាំងយោធាសំខាន់ៗរបស់កូរ៉េខាងត្បូង

កូរ៉េខាងជើងផលិតដ្រូនស៊ើបការណ៍ខ្នាតតូចជាច្រើនគ្រឿង សំរាប់ឈ្លបការណ៍លើទីតាំងយោធាសំខាន់ៗរបស់កូរ៉េខាងត្បូង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/9885Re1fQVI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Daily Nk
👉ប្រភព Video ៖ VOA News , Arirang News
(02.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere