កូរ៉េខាងជើងប្រហារជីវិតមនុស្ស ២នាក់ ក្រោយរំលោភវិធានការចត្តាឡីស័ករបស់ប្រទេស

កូរ៉េខាងជើងប្រហារជីវិតមនុស្ស ២នាក់ ក្រោយរំលោភវិធានការចត្តាឡីស័ករបស់ប្រទេស

📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/xFbvIZmkj2U
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ The Korea Times
👉ប្រភព Video៖ KOREA NOW, 푸옹 Phuong DPRK Daily , DW Documentary
(07.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere