កូរ៉េខាងជើងនៅតែបង្កើនកម្មវិធីអាវុធ ទោះស្ថិតក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្ម

កូរ៉េខាងជើងនៅតែបង្កើនកម្មវិធីអាវុធ ទោះស្ថិតក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្ម
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/nmlkV3Hb23c
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Sputnik
👉ប្រភព Video ៖Daily Mail , NORTH KOREA NOW , RTVE Noticias
(10.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere