កូរ៉េខាងជើង និង​កូរ៉េខាងត្បូង​ផ្ទុះអាវុធ​ដាក់គ្នា​ក្រោយ​លោក គីម ជុង​អ៊ុន​បង្ហាញមុខ​ឡើង​វិញ​គឺជា រឿង​ចៃដន្យ​ទេ​North Korea

 

កូរ៉េខាងជើង និង​កូរ៉េខាងត្បូង​ផ្ទុះអាវុធ​ដាក់គ្នា​ក្រោយ​លោក គីម ជុង​អ៊ុន​បង្ហាញមុខ​ឡើង​វិញ​គឺជា រឿង​ចៃដន្យ​ទេ​