សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចូលយកព័ត៌មាន និងការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងតំបន់ហាមឃាត់។

#សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចូលយកព័ត៌មាន និងការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងតំបន់ហាមឃាត់។
————————————
ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក – TVK