លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ពន្យល់ថា តើក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩រួចហើយ មានប្រតិកម្ម តើស្ថាប័នណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ

លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ពន្យល់ថា តើក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩រួចហើយ មានប្រតិកម្ម តើស្ថាប័នណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ?
Cr : TVK