កូវីដ-១៩ កើនឡើង សមាគមគ្រូពេទ្យនៅតូក្យូ ស្នើឱ្យលុបព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិក

កូវីដ-១៩ កើនឡើង សមាគមគ្រូពេទ្យនៅតូក្យូ ស្នើឱ្យលុបព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិក
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/FIc7xtzQKRE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video៖ MBS NEWS , CNA , Good Morning America , Arirang News , South China Morning Post , TBS NEWS , WION , Guardian Sport
19.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews