នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ថា មិន​មាន​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​ថ្មី

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ថា មិន​មាន​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​ថ្មី ហើយក៏​ពុំ​មាន​ករណី​ជាសះស្បើយ​ដែរ ខណៈ​អ្នកជំងឺ​កូវី​ដ​១៩ បាន​ជាសះស្បើយ​សរុប​ចំនួន​១២០​នាក់ នៃ​អ្នក​ឆ្លង​សរុប​១២២​នាក់​។​

​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​សល់​អ្នក​សម្រាក​ព្យាបាល​ជំងឺ​កូវី​ដតែ​ពីរ​នាក់​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ ៕