៥ សំនួរ អំពីអាភៀនពាក់ព័ន្ធនឹងតាលីបង់

៥ សំនួរ អំពីអាភៀនពាក់ព័ន្ធនឹងតាលីបង់Opium and the Taliban
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/q9NY0Tprfjc
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ Hindustan Times, afghanistan geographic, NEWS9 live, Al Jazeera English
(25.08.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews