សារៈសំខាន់នៃការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ

@ ប្រធានបទ« សារៈសំខាន់នៃការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ»
@ កម្មវិធី ” ជជែកពិភាក្សាក្នុងវិទ្យុ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (21-06-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006