ប៉ូលិសនិងទាហានប៉ាគីស្ថានជាច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រទេសបារាំង

ប៉ូលិសនិងទាហានប៉ាគីស្ថានជាច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រទេសបារាំង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/N0EHlcRFFPU
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ france24
👉ប្រភព Video៖ FRANCE 24 English, Radio Free Europe/Radio Liberty , Hindustan Times , Ruptly , Naimat Pakistan
(19.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere