ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដល់កុមារ

@ ប្រធានបទ« ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដល់កុមារ »
ផេង សិទ្ធី អភិបាលក្រុងបាត់ដំបង
មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង Battambang Provincial Health Department
មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តបាត់ដំបង

@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (23-08-2021)


@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006