ពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅភូមិអង្រ្គង ឃុំជ្រៃ លើកគ្នាកាយថ្មក្បាលស្ទឹងដើម្បីបើកផ្លូវទឹកសង្រ្គោះស្រូវ ត្រូវបរាជ័យ

ពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅភូមិអង្រ្គង ឃុំជ្រៃ លើកគ្នាកាយថ្មក្បាលស្ទឹងដើម្បីបើកផ្លូវទឹកសង្រ្គោះស្រូវ ត្រូវបរាជ័យ
អត្ថបទ៖ លោក ភី សុខ
កាត់ត៖ លោក រ៉ សាលី
រាយការណ៍៖ អ្នកស្រី ឌិន មករា