ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំ កំពង់ព្រៀង ស្រុកសង្កែ

@ ប្រធានបទ« ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំ កំពង់ព្រៀង ស្រុកសង្កែ »
——————


@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (15-11-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006