សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការបន្តការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្រ្ដរាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការបន្តការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្រ្ដរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩
ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១